Sydney OpenVZ

SYDVZ512MB - VZ/512MB RAM/20GB Storage/1 Core/250GB Data/Sydney
SYDVZ1GB - VZ/1GB RAM/40GB Storage/1 Core/500GB Data/Sydney
SYDVZ2GB - VZ/2GB RAM/80GB Storage/2 Cores/750GB Data/Sydney -1 Available
SYDVZ4GB - VZ/4GB RAM/150GB Storage/2 Cores/1000GB Data/Sydney